FEATURED STORIES

ค่ายอาสา สร้างระบบกรองน้ำสะอาด (Water Filter System)

เมื่อวันที่ 24 -28 พฤษภาคม 2566 ทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ได้เดินทางไปทำ ระบบกรองน้ำสะอาด (Water Filter System) ณ โรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
โดยความร่วมมือระหว่าง SPHERE 9 project (Goh Foundation, Singapore) และสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป้องกันวิทยานิพนธ์

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลรัตน์ สมันกสิวิทย์
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่ได้สอบผ่านป้องกัน วิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
หัวข้อ : ศึกษาความสามารถในการชะลอการไหลบ่าของน้ำฝนด้วยหลังคาเขียวในพื้นที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ
ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

รางวัล ดีเยี่ยม โครงงานสัมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปี 4 ที่ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” กลุ่ม Digital and Data Analysis ในการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษ รูปแบบโปสเตอร์ ในกิจกรรมโครงงานสัมมนาวิชาการ (ปัญหาพิเศษของนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปะการังน้ำตื้นและหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งระยองด้วยภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT OLI
โดย
นางสาวมันฑนา หมื่นแก้ว
นางสาวนราเกตน์ ปาเบ้า
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
ผศ.ณัฐพล จันทร์แก้ว

รางวัล เหรียญทอง Special Award จาก WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล และ อาจารย์กฤชนนท์ สวนจันทร์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน  ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง 🥇Special Award  จาก WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations ผลงานสิ่งประดิษฐ์์และนวัตกรรม  “เครื่องสูบน้ำท่อเขย่าคู่เสริมแรงดัน”  ในเวทีระดับนานาชาติ “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” วันที่ 11–13 พ.ค. 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2565

 

 

 

รางวัลเหรียญเงิน

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล, รศ.สุเพชร จิรขจรกุล และ อาจารย์กฤชนนท์ สวนจันทร์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน  ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญเงิน  🥈
ผลงานสิ่งประดิษฐ์์และนวัตกรรม  “ระบบติดตามคุณภาพน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถังเก็บน้ำอัจฉริยะ”  ในเวทีระดับนานาชาติ “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” วันที่ 11–13 พ.ค. 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2565

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบ Final วิชาโครงงานพิเศษ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการสอบ Final วิชาโครงงานพิเศษ โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัยที่ศึกษามาตลอดระยะเวลา 1 เทอม โดยมีคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาเข้าร่วมเป็นกรรมการรับฟังและให้คะแนน นอกจากนี้ รุ่นน้องชั้นปีที่ 1, 2 , และ 3 ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของรุ่นพี่อีกด้วย

รางวัล(Bronze Medal) งาน Young Rising Stars of Science Award 2022

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัลลิกา อิ้งรัตน์ และ นางสาวบงกชกร นามหาไชย นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน  ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขาชีววิทยา จากการนำเสนอโปสเตอร์ ผลงานวิจัย Senior Project เรื่อง “ผลของไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชในสตรอว์เบอร์รี The effect of Trichoderma Spp. on plant disease control in strawberries” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวทัศน์ บุญกล้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน Young Rising Stars of Science Award 2022 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2565

 

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป้องกันวิทยานิพนธ์

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุญาดา โสรธร
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่ได้สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
หัวข้อ : การประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมครัวเรือนผู้พิการและแนวทางการปรับตัว กรณีศึกษา เทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ  วิทยากรบรรยายพิเศษ

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 📌 คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ (ศิษย์เก่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธ.) ได้มาแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดการทำเกษตรแบบฟื้นฟูและการสร้างแบรนด์สิริไท
📌ในวิชา ทย.316 ธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชน เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าฟัง ได้เรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมด้วย แนวเกษตรธรรมชาติ และพัฒนา product, และการทำการตลาดออนไลน์ พัฒนาสายพันธุ์ทนโรค แมลง จะไปแนว SOCIAL ENTERPRISE 🎉🎉💰💰

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลรัตน์ สมันกสิวิทย์
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่ได้สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
หัวข้อ : ศึกษาความสามารถในการชะลอการไหลบ่าของน้ำฝนด้วยหลังคาเขียวในพื้นที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ
ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล 

 

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับนางสาวภาษิตา โง้วประดิษฐ์
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่ได้สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์
หัวข้อ : การศึกษาอิทธิพลของต้นไม้ริมเส้นทางสัญจรในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กรณีศึกษา : ชุมชนเมืองสมุทรปราการ
ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป้องกันวิทยานิพนธ์

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับนาย กิตติ อภิชัยไพบูลย์
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่ได้สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
หัวข้อ : การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนย้ายสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
ที่ปรึกษาร่วม: รศ.ดร. ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

NEWS & ACTIVITIES

#เปิดรับTCAS3

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาธรรมศาสตร์ 

เกณฑ์การรับสมัคร

จำนวนรับ 40 คน                 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

การคำนวณคะแนน TPAT 70% GPAT 30%

ขอแสดงความยินดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ขอแสดงความยินดีกับ
ผลงานบทความวิจัยของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์
ร่วมกัน 4 สถาบันการศึกษา
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Atmosphere 2024, Volume 15, Issue 3, 336
ในหัวข้อเรื่อง
Using a Low-Cost Sensor to Estimate Fine Particulate Matter: A Case
Study in Samutprakarn, Thailand
💡 Supichaya Roddee,
💡Supachai Changphuek,
💡Supet Jirakajohnkool,
💡Panatda Tochaiyaphum,
💡Worradorn Phairuang,
💡Thaneeya Chetiyanukornkul, and
💡Yaowatat Boongla

 

ขอแสดงความยินดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล
อาจารย์กฤชนนท์ สวนจันทร์
ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” วันที่ 11–13 พ.ค. 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
🥇 รางวัลเหรียญทอง
และ รางวัล Special Award จาก WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations
ผลงาน : เครื่องสูบน้ำท่อเขย่าคู่เสริมแรงดัน

ขอแสดงความยินดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล
ร.ศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
อาจารย์กฤชนนท์ สวนจันทร์
ที่ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” วันที่ 11–13 พ.ค. 2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
🥈รางวัลเหรียญเงิน
ผลงาน : ระบบติดตามคุณภาพน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับถังเก็บน้ำอัจฉริยะ

ประมวลภาพค่ายอาสา ระบบเครื่องกรองน้ำสะอาด

 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ค่ายอาสา

เมื่อวันที่ 24 -28 พฤษภาคม 2566 ทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ได้เดินทางไปทำ ระบบกรองน้ำสะอาด (Water Filter System) ณ โรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
โดยความร่วมมือระหว่าง SPHERE 9 project (Goh Foundation, Singapore) และสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทลัยธรรมศาสตร์