เปลี่ยนภาษา:  English

FEATURED STORIES

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลรัตน์ สมันกสิวิทย์
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่ได้สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
หัวข้อ : ศึกษาความสามารถในการชะลอการไหลบ่าของน้ำฝนด้วยหลังคาเขียวในพื้นที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ
ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. วรารัตน์ กรอิสรานุกูล 

 

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับนางสาวภาษิตา โง้วประดิษฐ์
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่ได้สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
หัวข้อ : การศึกษาอิทธิพลของต้นไม้ริมเส้นทางสัญจรในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กรณีศึกษา : ชุมชนเมืองสมุทรปราการ
ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. วรารัตน์ กรอิสรานุกูล

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป้องกันวิทยานิพนธ์

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับนาย กิตติ อภิชัยไพบูลย์
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่ได้สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
หัวข้อ : การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนย้ายสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. วรารัตน์ กรอิสรานุกูล
ที่ปรึกษาร่วม: รศ.ดร. ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบ Final วิชาโครงงานพิเศษ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการสอบ Final วิชาโครงงานพิเศษ โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัยที่ศึกษามาตลอดระยะเวลา 1 เทอม โดยมีคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาเข้าร่วมเป็นกรรมการรับฟังและให้คะแนน นอกจากนี้ รุ่นน้องชั้นปีที่ 1, 2 , และ 3 ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของรุ่นพี่อีกด้วย

รางวัล Bronze prize งาน  Young rising stars of science award 2020

นักศึกษาในสาขาวิชาประกอบด้วย
1. นายสาธิต สายสิงห์
2. นางสาววริษฐา แซ่ติ้ว
ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
เข้าร่วมงาน : Young rising stars of science award 2020
ได้รับรางวัล Bronze prize
ชื่อผลงาน : WaterFront Design to Cope with Future Flood Risk from Sea Level Rise.
โดยมี ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น (Best Poster Award)

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ณัฐวิทย์ ปี่แก้ว และนางสาว สุพิชญา รอดดี นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ระดับชั้นปริญญาตรี ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น (Best Poster Award) หัวข้อวิจัยเรื่อง ” การศึกษาความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นละอองในแต่ละขนาด กรณีศึกษาอาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)”
อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัย อ.ดร.เยาวทัศน์ บุญกล้า

NEWS & ACTIVITIES

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

เชิญชวนร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2564

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

เชิญชวนร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2564

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
ที่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
ในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร (รอบที่ 1)
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประมวลภาพกิจกรรม Open House 63

ประมวลภาพกิจกรรมงาน Open House 63 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ เพิ่มศักยภาพและความหลากหลายทางการศึกษา พ.ศ. 2564)

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
สมัครได้ที https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมวดบัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-4440 ต่อ 2056 (คุณรุ่งทิพย์)

ขอเชิญร่วมงานพลังงานชุมชนบนฐานชีวิตใหม่

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ครั้งที่ 13 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 ณ ตึกบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลรัตน์ สมันกสิวิทย์
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่ได้สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
หัวข้อ : ศึกษาความสามารถในการชะลอการไหลบ่าของน้ำฝนด้วยหลังคาเขียวในพื้นที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ
ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. วรารัตน์ กรอิสรานุกูล 

 

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับนางสาวภาษิตา โง้วประดิษฐ์
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่ได้สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์
หัวข้อ : การศึกษาอิทธิพลของต้นไม้ริมเส้นทางสัญจรในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กรณีศึกษา : ชุมชนเมืองสมุทรปราการ
ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. วรารัตน์ กรอิสรานุกูล

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป้องกันวิทยานิพนธ์

ทางสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนขอแสดงความยินดีกับนาย กิตติ อภิชัยไพบูลย์
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่ได้สอบผ่านป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท เรียบร้อยแล้ว
หัวข้อ : การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนย้ายสำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร
ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. วรารัตน์ กรอิสรานุกูล
ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร. ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบ Final วิชาโครงงานพิเศษ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการสอบ Final วิชาโครงงานพิเศษ โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัยที่ศึกษามาตลอดระยะเวลา 1 เทอม โดยมีคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาเข้าร่วมเป็นกรรมการรับฟังและให้คะแนน นอกจากนี้ รุ่นน้องชั้นปีที่ 1, 2 , และ 3 ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของรุ่นพี่อีกด้วย

รางวัล Bronze prize งาน  Young rising stars of science award 2020

นักศึกษาในสาขาวิชาประกอบด้วย
1. นายสาธิต สายสิงห์
2. นางสาววริษฐา แซ่ติ้ว
ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
เข้าร่วมงาน : Young rising stars of science award 2020
ได้รับรางวัล Bronze prize
ชื่อผลงาน : WaterFront Design to Cope with Future Flood Risk from Sea Level Rise.
โดยมี ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น (Best Poster Award)

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ณัฐวิทย์ ปี่แก้ว และนางสาว สุพิชญา รอดดี นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ระดับชั้นปริญญาตรี ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น (Best Poster Award) หัวข้อวิจัยเรื่อง ” การศึกษาความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นละอองในแต่ละขนาด กรณีศึกษาอาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)”
อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิจัย อ.ดร.เยาวทัศน์ บุญกล้า