เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SDT-TU

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานในการพัฒนาหลักสูตร โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้านโยธาและผังเมือง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบการเกษตรและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ของสาขาฯ ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
“ศาสตร์พระราชา” และ หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในประเทศไทยในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สอดรับกับแนวคิดของการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายั่งยืนของประชาคมโลก นับเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีการแข่งขันทางความรู้และเทคโนโลยีสูงขึ้น ประเทศไทยจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ทาให้ประเทศไทย ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นและมากยิ่งขึ้นเป็นลาดับ การนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ และการกระจายเทคโนโลยีจากศูนย์กลางไปสู่ภูมิภาคและชนบทที่ผ่านมา มักจะขาดการวิเคราะห์ ประเมิน การดัดแปลงประยุกต์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมทาให้การพัฒนาประเทศไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดความสูญเปล่าและผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม การแก้ปัญหาดังกล่าวจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคมไทย บนฐานของภูมิสังคม ภูมิปัญญา และสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่นาไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศ

ดาวน์โหลด : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม