เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SDTTU

หลักสูตรของเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานในการพัฒนาหลักสูตร โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั้ง ด้านโยธาและผังเมือง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบการเกษตรและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ศาสตร์ต่างๆ ของสาขาฯ ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัมนาท้องถิ่นหรือชุมชน อันเป็นฐานสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จำเป็นและสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน สร้างทักษะการบูรณาการความรู้หลายศาสตร์ในเชิงรุกให้สามารถตบสนองต่อความต้องการของการตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

“ศาสตร์พระราชา” และ หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในประเทศไทยในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สอดรับกับแนวคิดของการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายั่งยืนของประชาคมโลก นับเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีการแข่งขันทางความรู้และเทคโนโลยีสูงขึ้น ประเทศไทยจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ทาให้ประเทศไทย ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นและมากยิ่งขึ้นเป็นลาดับ การนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ และการกระจายเทคโนโลยีจากศูนย์กลางไปสู่ภูมิภาคและชนบทที่ผ่านมา มักจะขาดการวิเคราะห์ ประเมิน การดัดแปลงประยุกต์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมทาให้การพัฒนาประเทศไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดความสูญเปล่าและผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม การแก้ปัญหาดังกล่าวจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคมไทย บนฐานของภูมิสังคม ภูมิปัญญา และสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่นาไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศ

ดาวน์โหลด : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ทิศทางของการพัฒนาสังคมโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีการแข่งขันทางความรู้และเทคโนโลยีสูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์ COVID 19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ยิ่งเป็นการตอกย้ำความสำคัญของแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคมไทย บนฐานของภูมิสังคม ภูมิปัญญา และสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่นำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศ
เพื่อให้เกิดการวิจัย การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งการตอบรับต่อเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ขึ้น

ดาวน์โหลด : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• หลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท