เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณาจารย์

ผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล


 wanarat_k@sci.tu.ac.th

รศ.ดร. ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล


 thanit_r@sci.tu.ac.th

รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล


 suphet_j@sci.tu.ac.th

รศ.ดร.นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์


 narumon_c@sci.tu.ac.th

รศ.ดร.ธนาพล ตันติสัตยกุล


 thanapol_t@sci.tu.ac.th

ผศ.ณัฐพล จันทร์แก้ว


 natthapong_j@sci.tu.ac.th

ดร.เยาวทัศน์ บุญกล้า

 
 yaowatat_b@sci.tu.ac.th

ดร.อมรเทพ จิรศักดิ์จำรูญศรี

 
 amorntep_j@sci.tu.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.เปรมปรียา มณเฑียรทอง


 prempreeya_m@sci.tu.ac.th