เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SDT@TU

หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ทิศทางของการพัฒนาสังคมโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีการแข่งขันทางความรู้และเทคโนโลยีสูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์ COVID 19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ยิ่งเป็นการตอกย้ำความสำคัญของแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคมไทย บนฐานของภูมิสังคม ภูมิปัญญา และสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่นำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศ
เพื่อให้เกิดการวิจัย การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งการตอบรับต่อเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ขึ้น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ทิศทางของการพัฒนาสังคมโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีการแข่งขันทางความรู้และเทคโนโลยีสูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์ COVID 19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ยิ่งเป็นการตอกย้ำความสำคัญของแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคมไทย บนฐานของภูมิสังคม ภูมิปัญญา และสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่นำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศ
เพื่อให้เกิดการวิจัย การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งการตอบรับต่อเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ขึ้น

ดาวน์โหลด : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม